Галерея пользователя ummahusla
nuzhno vashi otzivi pozhalujsta

Комментарии: 7

Комментарии: 8

Комментарии: 3

Комментарии: 14

Комментарии: 5

Комментарии: 4

Комментарии: 5

Комментарии: 3

Комментарии: 3

Комментарии: 3

Комментарии: 6

Комментарии: 4

Комментарии: 4

Комментарии: 3

Комментарии: 13

Комментарии: 12

Комментарии: 4

Комментарии: 0

Комментарии: 2

Комментарии: 9

Комментарии: 1

Комментарии: 7

Комментарии: 3

Комментарии: 2

Комментарии: 7

Комментарии: 2

Комментарии: 10

Комментарии: 5

Комментарии: 7

Комментарии: 0

Комментарии: 10

Комментарии: 9

Комментарии: 5

Комментарии: 1

Комментарии: 4

Комментарии: 4

Комментарии: 2

Комментарии: 1

Комментарии: 6

Комментарии: 9

Комментарии: 3

Комментарии: 1

Комментарии: 10

Комментарии: 7

Комментарии: 2

Комментарии: 3

Комментарии: 23

Комментарии: 0

Комментарии: 2

Комментарии: 5

Комментарии: 0

Комментарии: 6

Комментарии: 1

Комментарии: 1

Комментарии: 9

Комментарии: 7

Комментарии: 8

Комментарии: 2

Комментарии: 5

Комментарии: 18

Комментарии: 6

Комментарии: 5

Комментарии: 5

Комментарии: 1

Комментарии: 5

Комментарии: 11

Комментарии: 8

Комментарии: 20

Комментарии: 3

Комментарии: 2

Комментарии: 5

Комментарии: 12

Комментарии: 14

Комментарии: 16

Комментарии: 33

Комментарии: 11

Комментарии: 2

Комментарии: 7

Комментарии: 3

Комментарии: 0

Комментарии: 5

Комментарии: 15

Комментарии: 2

Комментарии: 17

Комментарии: 3

Комментарии: 13

Комментарии: 0

Комментарии: 5

Комментарии: 6

Комментарии: 2

Комментарии: 3

Комментарии: 4

Комментарии: 1

Комментарии: 4

Комментарии: 16

Комментарии: 5

Комментарии: 5

Комментарии: 2

Комментарии: 6

Комментарии: 11

Комментарии: 7

Комментарии: 2

Комментарии: 3

Комментарии: 1

Комментарии: 11

Комментарии: 0

Комментарии: 6

Комментарии: 2

Комментарии: 5

Комментарии: 1

Комментарии: 3

Комментарии: 3

Комментарии: 3

Комментарии: 5

Комментарии: 3

Комментарии: 6

Комментарии: 1

Комментарии: 12

Комментарии: 2

Комментарии: 3

Комментарии: 19

Комментарии: 4

Комментарии: 1

Комментарии: 6

Комментарии: 10

Комментарии: 2

Комментарии: 5

Комментарии: 12

Комментарии: 0

Комментарии: 7

Комментарии: 6

Комментарии: 6

Комментарии: 4

Комментарии: 5

Комментарии: 2

Комментарии: 3

Комментарии: 9

Комментарии: 3

Комментарии: 6

Комментарии: 7

Комментарии: 0

Комментарии: 7

Комментарии: 11

Комментарии: 1

Комментарии: 3

Комментарии: 1

Комментарии: 1

Комментарии: 15

Комментарии: 0

Комментарии: 5

Комментарии: 2

Комментарии: 10

Комментарии: 3

Комментарии: 5

Комментарии: 10

Комментарии: 3

Комментарии: 3

Комментарии: 6

Комментарии: 16

Комментарии: 8

Комментарии: 2

Комментарии: 2

Комментарии: 3

Комментарии: 1

Комментарии: 12

Комментарии: 1

Комментарии: 3

Комментарии: 5

Комментарии: 1

Комментарии: 4

Комментарии: 3

Комментарии: 10

Комментарии: 2

Комментарии: 1

Комментарии: 0

Комментарии: 7

Комментарии: 17

Комментарии: 5

Комментарии: 5

Комментарии: 6

Комментарии: 30

Комментарии: 2

Комментарии: 14

Комментарии: 3

Комментарии: 8

Комментарии: 11

Комментарии: 0

Комментарии: 1

Комментарии: 8

Комментарии: 1

Комментарии: 8

Комментарии: 5

Комментарии: 1

Комментарии: 11

Комментарии: 9

Комментарии: 4

Комментарии: 11

Комментарии: 2

Комментарии: 2

Комментарии: 6

Комментарии: 4

Комментарии: 8

Комментарии: 3

Комментарии: 3

Комментарии: 5

Комментарии: 8

Комментарии: 4

Комментарии: 4

Комментарии: 16

Комментарии: 19

Комментарии: 5

Комментарии: 24

Комментарии: 0

Комментарии: 4

Комментарии: 2

Комментарии: 2

Комментарии: 2

Комментарии: 9

Комментарии: 3

Комментарии: 0

Комментарии: 3

Комментарии: 2

Комментарии: 6

Комментарии: 3

Комментарии: 15

Комментарии: 1

Комментарии: 2

Комментарии: 8

Комментарии: 6

Комментарии: 11

Комментарии: 2

Комментарии: 2

Комментарии: 7

Комментарии: 8

Комментарии: 0

Комментарии: 7

Комментарии: 2

Комментарии: 2

Комментарии: 2

Комментарии: 0

Комментарии: 7

Комментарии: 4

Комментарии: 3

Комментарии: 6

Комментарии: 2

Комментарии: 5

Комментарии: 1

Комментарии: 2

Комментарии: 2

Комментарии: 5

Комментарии: 2

Комментарии: 21

Комментарии: 5

Комментарии: 5

Комментарии: 6

Комментарии: 3

Комментарии: 1

Комментарии: 1

Комментарии: 10

Комментарии: 3

Комментарии: 8

Комментарии: 4

Комментарии: 5

Комментарии: 11

Комментарии: 6

Комментарии: 5

Комментарии: 16

Комментарии: 7

Комментарии: 3

Комментарии: 9

Комментарии: 4

Комментарии: 14

Комментарии: 3

Комментарии: 5

Комментарии: 16

Комментарии: 5

Комментарии: 2

Комментарии: 4

Комментарии: 2

Комментарии: 10

Комментарии: 12

Комментарии: 4

Комментарии: 1

Комментарии: 11

Комментарии: 7

Комментарии: 18

Комментарии: 18

Комментарии: 11

Комментарии: 11

Комментарии: 1

Комментарии: 1

Комментарии: 11

Комментарии: 9

Комментарии: 3

Комментарии: 7

Комментарии: 6

Комментарии: 11

Комментарии: 4

Комментарии: 3

Комментарии: 9

Комментарии: 2

Комментарии: 0

Комментарии: 3

Комментарии: 4

Комментарии: 4

Комментарии: 2

Комментарии: 3

Комментарии: 6

Комментарии: 0

Комментарии: 2

Комментарии: 8

Комментарии: 8

Комментарии: 12

Комментарии: 0

Комментарии: 15

Комментарии: 1

Комментарии: 8

Комментарии: 2

Комментарии: 2

Комментарии: 0

Комментарии: 8

Комментарии: 1

Комментарии: 13

Комментарии: 0

Комментарии: 7

Комментарии: 4

Комментарии: 4

Комментарии: 11

Комментарии: 4

Комментарии: 2

Комментарии: 2

Комментарии: 3

Комментарии: 19

Комментарии: 11

Комментарии: 6

Комментарии: 5

Комментарии: 3

Комментарии: 5

Комментарии: 2

Комментарии: 16

Комментарии: 1

Комментарии: 4

Комментарии: 11

Комментарии: 4

Комментарии: 0

Комментарии: 4

Комментарии: 21

Комментарии: 1

Комментарии: 0

Комментарии: 4

Комментарии: 12

Комментарии: 25

Комментарии: 0

Комментарии: 5

Комментарии: 7

Комментарии: 12

Комментарии: 5

Комментарии: 8

Комментарии: 1

Комментарии: 0

Комментарии: 11

Комментарии: 11

Комментарии: 0

Комментарии: 1

Комментарии: 18

Комментарии: 10

Комментарии: 0

Комментарии: 15

Комментарии: 3

Комментарии: 6

Комментарии: 23

Комментарии: 0

Комментарии: 0

Комментарии: 6

Комментарии: 2

Комментарии: 3

Комментарии: 0

Комментарии: 0

Комментарии: 4

Комментарии: 3

Комментарии: 5

Комментарии: 4

Комментарии: 1

Комментарии: 0

Комментарии: 1

Комментарии: 2

Комментарии: 0

Комментарии: 2

Комментарии: 11

Комментарии: 1

Комментарии: 10

Комментарии: 2

Комментарии: 2

Комментарии: 6

Комментарии: 6

Комментарии: 5

Комментарии: 40

Комментарии: 12

Комментарии: 17

Комментарии: 4

Комментарии: 1

Комментарии: 13

Комментарии: 5

Комментарии: 10

Комментарии: 13

Комментарии: 8

Комментарии: 3

Комментарии: 21

Комментарии: 2

Комментарии: 0

Комментарии: 13

Комментарии: 5

Комментарии: 10

Комментарии: 11

Комментарии: 19

Комментарии: 4

Комментарии: 3

Комментарии: 6

Комментарии: 21

Комментарии: 10

Комментарии: 4

Комментарии: 9

Комментарии: 1

Комментарии: 11

Комментарии: 7

Комментарии: 12

Комментарии: 2

Комментарии: 3

Комментарии: 0

Комментарии: 1

Комментарии: 1

Комментарии: 1

Комментарии: 10

Комментарии: 6

Комментарии: 20

Комментарии: 0

Комментарии: 4

Комментарии: 1

Комментарии: 9

Комментарии: 7

Комментарии: 7

Комментарии: 13

Комментарии: 3

Комментарии: 3

Комментарии: 8

Комментарии: 15

Комментарии: 7

Комментарии: 11

Комментарии: 2

Комментарии: 1

Комментарии: 4

Комментарии: 7

Комментарии: 13

Комментарии: 2

Комментарии: 23

Комментарии: 8

Комментарии: 1

Комментарии: 3

Комментарии: 1

Комментарии: 12

Комментарии: 2

Комментарии: 10

Комментарии: 11

Комментарии: 4

Комментарии: 5

Комментарии: 13

Комментарии: 8

Комментарии: 7

Комментарии: 3

Комментарии: 6

Комментарии: 20

Комментарии: 0

Комментарии: 6

Комментарии: 5

Комментарии: 2

Комментарии: 2

Комментарии: 3

Комментарии: 5

Комментарии: 7

Комментарии: 20

Комментарии: 11

Комментарии: 7

Комментарии: 6

Комментарии: 3

Комментарии: 3

Комментарии: 7

Комментарии: 7

Комментарии: 6

Комментарии: 3

Комментарии: 9

Комментарии: 13

Комментарии: 0

Комментарии: 0

Комментарии: 13

Комментарии: 4

Комментарии: 3

Комментарии: 6

Комментарии: 4

Комментарии: 17

Комментарии: 3

Комментарии: 3

Комментарии: 8

Комментарии: 3

Комментарии: 17

Комментарии: 18

Комментарии: 7

Комментарии: 22

Комментарии: 11

Комментарии: 28

Комментарии: 5

Комментарии: 20

Комментарии: 1

Комментарии: 7

Комментарии: 10

Комментарии: 9

Комментарии: 1

Комментарии: 1

Комментарии: 14

Комментарии: 1

Комментарии: 2

Комментарии: 15

Комментарии: 9

Комментарии: 2

Комментарии: 7

Комментарии: 24

Комментарии: 5

Комментарии: 2

Комментарии: 2

Комментарии: 2

Комментарии: 9

Комментарии: 3

Комментарии: 23

Комментарии: 15

Комментарии: 13

Комментарии: 0

Комментарии: 3

Комментарии: 8

Комментарии: 16

Комментарии: 7

Комментарии: 1

Комментарии: 9

Комментарии: 13

Комментарии: 8

Комментарии: 4

Комментарии: 4

Комментарии: 18

Комментарии: 7

Комментарии: 4

Комментарии: 9

Комментарии: 0

Комментарии: 4

Комментарии: 8

Комментарии: 1

Комментарии: 3

Комментарии: 11

Комментарии: 5

Комментарии: 33

Комментарии: 2

Комментарии: 10

Комментарии: 0

Комментарии: 5

Комментарии: 9

Комментарии: 1

Комментарии: 3

Комментарии: 15

Комментарии: 2

Комментарии: 1

Комментарии: 1

Комментарии: 43

Комментарии: 15

Комментарии: 3

Комментарии: 8

Комментарии: 0

Комментарии: 1

Комментарии: 6

Комментарии: 4

Комментарии: 22

Комментарии: 18

Комментарии: 18

Комментарии: 7

Комментарии: 9

Комментарии: 12

Комментарии: 3

Комментарии: 4

Комментарии: 1

Комментарии: 3

Комментарии: 18

Комментарии: 9

Комментарии: 3

Комментарии: 10

Комментарии: 8

Комментарии: 5

Комментарии: 0

Комментарии: 4

Комментарии: 3

Комментарии: 2

Комментарии: 4

Комментарии: 9

Комментарии: 5

Комментарии: 9

Комментарии: 5

Комментарии: 6

Комментарии: 1

Комментарии: 19

Комментарии: 0

Комментарии: 5

Комментарии: 2

Комментарии: 25

Комментарии: 28

Комментарии: 11

Комментарии: 5

Комментарии: 7

Комментарии: 11

Комментарии: 2

Комментарии: 0

Комментарии: 13

Комментарии: 2

Комментарии: 14

Комментарии: 4

Комментарии: 12

Комментарии: 1

Комментарии: 15

Комментарии: 11

Комментарии: 11

Комментарии: 31

Комментарии: 11

Комментарии: 9

Комментарии: 15

Комментарии: 3

Комментарии: 3

Комментарии: 9

Комментарии: 7

Комментарии: 18

Комментарии: 1

Комментарии: 5

Комментарии: 27

Комментарии: 7

Комментарии: 3

Комментарии: 0

Комментарии: 4

Комментарии: 1

Комментарии: 7

Комментарии: 5

Комментарии: 24

Комментарии: 18

Комментарии: 12

Комментарии: 11

Комментарии: 13

Комментарии: 15

Комментарии: 6

Комментарии: 30

Комментарии: 3

Комментарии: 1

Комментарии: 8

Комментарии: 6

Комментарии: 11

Комментарии: 11

Комментарии: 20

Комментарии: 4

Комментарии: 2

Комментарии: 2

Комментарии: 6

Комментарии: 4

Комментарии: 3

Комментарии: 11

Комментарии: 6

Комментарии: 0

Комментарии: 0

Комментарии: 4

Комментарии: 0

Комментарии: 4

Комментарии: 12

Комментарии: 7

Комментарии: 3

Комментарии: 9

Комментарии: 10

Комментарии: 0

Комментарии: 37

Комментарии: 11

Комментарии: 19

Комментарии: 8

Комментарии: 6

Комментарии: 13

Комментарии: 4

Комментарии: 3

Комментарии: 2

Комментарии: 1

Комментарии: 0

Комментарии: 12

Комментарии: 2

Комментарии: 2

Комментарии: 17

Комментарии: 4

Комментарии: 4

Комментарии: 0

Комментарии: 24

Комментарии: 0

Комментарии: 10

Комментарии: 7

Комментарии: 5

Комментарии: 9

Комментарии: 2

Комментарии: 3

Комментарии: 1

Комментарии: 0

Комментарии: 4

Комментарии: 4

Комментарии: 2

Комментарии: 9

Комментарии: 4

Комментарии: 7

Комментарии: 1

Комментарии: 9

Комментарии: 1

Комментарии: 8

Комментарии: 2

Комментарии: 11

Комментарии: 1

Комментарии: 3

Комментарии: 1

Комментарии: 0

Комментарии: 7
100 / 181
 • ummahusla
  -1
  #1 ummahusla
  15.01.2015  21:46:29
  http://www.goldperminute.com/ sdelali s chelom nebolwoj proekt, komu ne vpadlu, zajdite na 5 sek i skazhite esli chto tam glaza rezhit, ne nravitsja ili chtoto v etom rode, budu blagodaren. interesuet prosto mneni po povodu dizajna i skazhem tak rastanovki komponentov, ostalnoe vrode poka rovno.

  spasibo

 • KOSOVLAND
  +2
  #2 KOSOVLAND
  15.01.2015  22:03:50
  all is zaebisj
 • pol61
  +1
  #4 pol61
  15.01.2015  22:25:08
  vse niiceee :)
 • frostfrostfrost
  #3 frostfrostfrost
  15.01.2015  22:22:53
  esli vam nuzhen newsmaker pm
 • ummahusla
  -1
  #8 ummahusla
  15.01.2015  22:44:08
  Они нужны всегда, напиши в скайп, попробуем договорится :)
 • Daerados
  +1
  #5 Daerados
  15.01.2015  22:39:07
  Скролл какой-то не плавный.
 • ummahusla
  -1
  #6 ummahusla
  15.01.2015  22:40:41
  Да? Странно, у меня вроде норм, специально плагин такой поставили для этого бара.
 • Daerados
  +2
  #7 Daerados
  15.01.2015  22:41:54
  Может не то слово, тягостно как будто крутит)

  аж не привычно после него skillz крутить :D
  (Отредактировано)
 • ummahusla
  -1
  #9 ummahusla
  15.01.2015  23:06:34
  Ну так немного и было задумано :D
 • f3nry
  #10 f3nry
  15.01.2015  23:12:08
  da i v pravdu skroll kakoj-to strannyj
 • ummahusla
  -1
  #11 ummahusla
  15.01.2015  23:13:57
  obnovil na standatrnij, chto was?
 • f3nry
  #12 f3nry
  15.01.2015  23:15:19
  shas on kak na skillze , no togda on byl prikoljnyj , no chtoli uprugij gljuknutyj , neznaju kak dazhe skazat'.
 • ummahusla
  -1
  #13 ummahusla
  15.01.2015  23:17:56
  nu eto plugin tipo bil, smooth scrollbar, s nim kak-to po narjadnej budet na moj vzljad
 • f3nry
  #15 f3nry
  15.01.2015  23:19:09
  da , i vpravdu dlja takogo sajta kak u tebja , on i vpravdo emu ochen' podhodit , ludche stav' obratno smooth scrollbar.
 • ummahusla
  -1
  #17 ummahusla
  15.01.2015  23:21:13
  aga vernul nazad :)
  (Отредактировано)
 • whankechzz
  #33 whankechzz
  16.01.2015  08:25:50
  И вправду есть задержка какая та :/ он как бы и плавно но и при этом не очень :D
 • HAX
  #32 HAX
  16.01.2015  06:35:27
  Упругости ;3
 • tjoma3
  #14 tjoma3
  15.01.2015  23:19:07
  Soedinenije zadnego fona ne rovnoe, perfekcionisti budut psihovatj)
 • ummahusla
  -1
  #16 ummahusla
  15.01.2015  23:20:41
  heh, da pattern v photoshope herovij skachal, voobwe neznaju kakoj fon mozhno postavitj, ili takoj nejtralnij, ili hz, background image ne variant kak-to.. :D
 • tjoma3
  #19 tjoma3
  15.01.2015  23:23:46
  ja na vawem meste postavil bi tjomno serij cvet, on budet horowo so4itatsja s saitom, ili obrezatj vawu kartinku rovno i produblirovatj jejo po X i po Y
 • tjoma3
  #20 tjoma3
  15.01.2015  23:27:51
  k primeru virezatj odnu etu malenjkuju to4ku, postavitj jejo rovno po centru i kak ja uze govoril, produblirovatj. Tut daze + v etom jestj, sam sait budet menjwe vesitj i sleduja iz etogo bistree zagruzatsja
  (Отредактировано)
 • apovits
  +2
  #18 apovits
  15.01.2015  23:23:18
  Vsjo ochenj horosho, krome etogo fona, kotorij tochno ne rovnij. I eshe mne personalno ne ponralivosj kogda so scrollom idesh v niz, on kak to lagaet ili ochenj medlenno idet v niz. Kak to tak.
 • ummahusla
  -1
  #21 ummahusla
  15.01.2015  23:30:51
  serij fon, kak teperj?
 • tjoma3
  +1
  #22 tjoma3
  15.01.2015  23:31:58
  na mnogo lu4we
 • apovits
  +1
  #23 apovits
  16.01.2015  00:02:38
  10 raz lu4we, potomu chto teperj estj kontrast, chtobi koncentrirovatsa na to,chto napisano. gj!
 • ummahusla
  -1
  #24 ummahusla
  16.01.2015  00:18:50
  spasibo pacany <3
 • hvz
  #25 hvz
  16.01.2015  00:47:22
  Убери с футера всё лишнее, а если конкретно - то всё.
  Календарь зачем? Если не собираетесь проводить какие то ивенты и отмечать их в календаре - убирай. А если собираетесь, пили кастомный т.к. шаблонный страшной и большой. + Повторяющиеся ссылки. Футер сам по себе слишком большой для футера.
  Убери этот ужасный скроллбар плагин или чё там за говно. Рельно неудобно. Везде где видел интеграцию каких то хитровыебанных таких плагинов - результат плачевный в плане юзабилити для юзеров.
  Если это вордпресс, то погугли используемые плагины на предмет уязвимостей, лишние отключай. Ты же не хочешь однажды увидеть на главной странице надпись о том, что вася1337 кулхацкер? И если шаблон пизженый, могут закопирайтить твой пердак.
  А вобще, дэфолтные шаблоны достаточно редко подходят под саму задачу. Мне лично не понравилась в топе менюшка, больно большая, цвета глаза режут.
 • ummahusla
  -1
  #26 ummahusla
  16.01.2015  01:01:28
  Ну футер пока идёт как плейсхолдер, ибо ещё решаем нужен ли он вообще.
  По поводу вопрдреса секьюрити, всё норм, за 2-3 года проблем небыло никаких.
  Этот шаблон купленый ещё год назад, для клиента, сейчас пригодился :D

  А да по поводу скрол бара, я поковыряю плагины.

  Всё равно спасибо ;)
 • hvz
  #27 hvz
  16.01.2015  01:10:15
  Настойчиво советую не пожадничать и заказать адекватный дизайн для вашей тематики.
 • ummahusla
  -1
  #28 ummahusla
  16.01.2015  01:37:41
  Не обоснованные, сайт с моей точки зрения на 98% удовлетворяет мои потребности. И слова как пожадничать и адекватный, на мой взгляд кажуться не обосноваными выебонами.
  Типо игровой сайт должен иметь неебовую шапку со всякими слоганами и картинками из игр? Что за бред :D Зайди на любой реально крупный игровой портал и сам убедись.
 • hvz
  #39 hvz
  17.01.2015  12:06:01
  Именно твои потребности, а о своих посетителях,юзеров ты подумал? Я о цветовой гамме например, мне вот как то глазки режет, но это скорее всего индивидуально.
  Я не выябываюсь, ты попросил совета, я тебе его дал. Обидеть не хотел :)
  И с чего ты взял что я считаю что "Типо игровой сайт должен иметь неебовую шапку со всякими слоганами и картинками из игр?" ?

  Влюбом случае, успехов!
 • ummahusla
  -1
  #40 ummahusla
  17.01.2015  23:16:48
  Нет за критику и мнение, без условно спасибо, и вообще что потратил время даже это всё написать. Учту, но поступать всё равно буду по своему.
  Спасибо
 • DFK
  #29 DFK
  16.01.2015  02:30:42
  Все нравится , кроме скролла. На твоем месте я бы обычный поставил. Но это только мое мнение.
 • DFK
  #31 DFK
  16.01.2015  02:41:17
  И да еще. Я не вижу кнопки регистрации. Поставь ее рядом с log in.
 • whankechzz
  #34 whankechzz
  16.01.2015  09:09:22
  её внатуре нету :D
 • ummahusla
  -1
  #37 ummahusla
  16.01.2015  09:36:34
  Регистрация закрыта, пока тестирую всё :D
 • MobiuS
  #30 Анимашка
  16.01.2015  02:38:56
  Ничего особенного, и ничего противного.. Портал будет заниматься только новостями?
 • ummahusla
  -1
  #36 ummahusla
  16.01.2015  09:36:10
  Новости и посты на игровую тему типо небольших туториалов и tips & tricks, если это можно так назвать.

  На самом деле, идей достаточно много, всё зависеть будет от бюджета на раскрутку, скажем так, и будет ли сайт приносить прибыль с рекламы, чтобы их вкладывать в дальшнее развитие.
  (Отредактировано)
 • kapey
  #35 kapey
  16.01.2015  09:14:10
  to chto mne srazu v glaza brosilosj - gorizontaljnaja menu s igrami (heartstone ispravj na hearthstone)

  p.s. scroll vnature kakashka =[ stavj defoltnij
  (Отредактировано)
 • ummahusla
  -1
  #38 ummahusla
  16.01.2015  09:40:17
  Ооо спасибо :D Исправил


 • Я согласен с правилами
  Смайлики  Для того, чтобы оставить комментарий,
  Вам надо залогиниться или зарегистрироваться.